Program Committee

President                                                                                                           
Full member of RAS V.L. Stolyarova, St. Petersburg

Prof. E.V. Antina (Ivanovo)
Prof. K.S. Gavrichev, Moscow
Prof. M.G. Kiselev, Ivanovo  
Prof. A.M. Kolker (Ivanovo)
Prof. B.N. Solomonov (Kazan)
Prof. I.A. Uspenskaya (Moscow)
Prof. A.I. Viktorov (Saint Petersburg)

 

 

 

Студия Web-Дизайна “Arti-G”